Certifying staff zweefvliegtuigen LVZC
Begeleiding kandidaten

Dit document bevat richtlijnen voor de kandidaten voor de licentie Certifying Staff onderhoud (gemotoriseerde) zweefvliegtuigen binnen de KBAC.  Voor alle vragen, opmerkingen of suggesties kan je me een mail sturen aan info@lbs.be.
De opleiding staat ook open voor mensen die al de bevoegdheid CS hebben, maar die een extra module wensen te behalen.

Inhoud

Context

Op dit moment is de functie Certifying Staff voor zweefvliegen een nationale bevoegdheid.  Het DGLV heeft een overeenkomst met de KBAC om deze functie te beheren via een organisatiehandboek.
Sinds kort is EASA-verordening 2018-1142 van kracht geworden die de functie certifying staff voor zweefvliegtuigen regelt, de zogenaamde éPart 66Light".  Er is een overgangsperiode die zal aflopen op 1/10/2020, vanaf dat moment zullen we moeten voldoen aan de EASA-voorwaarden.
Een volledig overzicht van de regelgeving in verband met het onderhoud kan je vinden via deze link.

Voorwaarden tot deelname

In het organisatiehandboek worden voorwaarden gesteld om zich kandidaat te kunnen stellen als certifying staff:
De kandidaat moet:
 • Voorgedragen worden door zijn respectievelijke club,
 • De minimum leeftijd van 18 jaar bereikt hebben
 • Een middelbare of hogere technische opleiding genoten hebben, of een evenwaardige practische ervaring kunnen voorleggen.
 • Een gedegen ervaring kunnen voorleggen inzake onderhoud en/of herstelling van materiaal in clubverband.
Volgende documenten zijn nodig voor de inschrijving:
 • Het inschrijvingsformulier, ingevuld en ondertekend mee te brengen bij de eerste vormingsdag.
 • Een afscrift van diploma's en/of beroeps-opleidingen,
 • Omstandig CV van de reeds tot op heden uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden

Definitie leerstof

De leerstof voor het behalen van de functie certifying staff is opgedeeld in modules.  Deze modules en de verschillende onderdelen ervan zijn beschreven in paragraaf 7 van KBAC-organisatiehandboek.  De modules zijn:
 • Basismodule: algemene basiskennis (fysica, aerodynamica, regelgeving, menselijke factoren, werkplaats, veiligheid, ...)
 • Module A: hout/staalbuizen + doek
 • Module B: kunststof
 • Module C: metaal
 • Module D: instrumenten en electronische apparatuur
 • Module E: motoren. Deze module is optioneel.
In het ontwerp Part 66L is ook sprake van een opdeling in modules, deze zijn beschreven in appendix VII van de "Part 66 Light"). .
Part 66L is nog niet van toepassing, we zijn dus niet gebonden aan de Part 66L, maar wel aan het KBAC-organisatiehandboek.  Nochtans geeft de Part 66L een zeer uitgebreid overzicht van de stof, en is het nuttig om de punten vervat in leerstof van Part 66L zoveel mogelijk te studeren.
Trouwens: het organisatiehandboek van de KBAC verwijst naar appendix VII van de Part 66L.


Kennisniveaus

Part 66 L bepaalt voor elk onderdeel van de leerstof een kennisniveau.  De kennisniveaus zijn beschreven in Appendix I van Part 66.  Ze zijn herhaald in deze file.
Dit is een zeer belangrijk punt: zorg dat je niet te veel tijd verspilt aan minder belangrijke zaken, en dat je de belangrijke zaken goed kent.  Zie ook hoe studeren.


Structuur van de opleiding

De opleiding is beschreven in het organisatiehandboek:
 1. Eerste vormingsdag: zie agenda, hieronder.
 2. Één vormingsdag per module zoals beschreven in het organisatiehandboek. Deze dagen worden georganiseerd op geruime tijd na de eerste dag, zodanig dat de kandidaten maximale tijd hebben voor zelfstudie.
  De modules zijn:
  1. Staalbuizen / houten frame + doek
  2. Kunststof
  3. Metaal.  Deze module wordt enkel ingelast indien er voldoende interesse is, nog te bepalen.
  4. Elektriciteit / Instrumenten
  5. Motoren.  Deze module is optioneel.
 3. Ongeveer een maand na de laatste vormingsdag: theoretisch examen.
 4. Stageperiode gedurende maximaal 24 maanden.  Gedurende de stageperiode moeten de onderhoudsbeurten voor minstens 5 zweefvliegtuigen afgewerkt worden, overeenkomstig met het onderhoudsprogramma, en onder toezicht van een senior technicus.
  De kandidaat maakt een rapport van de werkzaamheden en laat dit ondertekenen door de senior technicus. 
 5. Uitvoeren van een praktische proef: uitvoering van een jaarinspectie volgens het AMP en een volledige weging.  De examencommissie beoordeelt de uitvoering.

Doel van de vormingsdagen

De vormingsdagen staan open voor:

 • Kandidaat CS.  De kandidaat is vrij de modules te kiezen die hij wenst te volgen en waarvan hij een examen wenst af te leggen.  De basismodule is verplicht.
 • Mensen die al de bevoegdheid CS hebben en die een extra module wensen te behalen, of die wensen deel te namen als refresher.

Gezien de omvang van de leerstof is het onmogelijk om echte lessen te geven die de ganse stof behandelen.  De voorbereiding op het examen is dus 95% zelfstudie. Het enige wat mogelijk is gedurende de lessen, is begeleiding en het behandelen van de allerbelangrijkste punten.

De lessen zullen daarom beperkt blijven tot het volgende:
 • Het schetsen van de verschillende punten die moeten gekend zijn.
 • Uitleg over het verwachtte kennisniveau voor elk onderdeel.
 • Een overzicht van het bestaande cursusmateriaal
  • Waar het materiaal vinden (links, referenties),
  • Overlopen van het lesmateriaal (niet van de eigenlijke stof),
  • Advies over het materiaal.  Voorbeelden:
   • In welke mate is het materiaal aangepast aan het verwachtte kennisniveau (kan te veel of te weinig zijn)
   • Zijn bepaalde onderdelen verouderd?
   • Bevat het referenties naar zaken die voor ons niet van toepassing zijn (bv. formulieren, regels)
 • Behandelen van de vragen van de kandidaten. Alle vragen moeten een maand voor de lesdag opgestuurd worden , zodat de lesgever de antwoorden goed kan voorbereiden.
 • Enkel de rest van de beschikbare tijd wordt ingevuld met het effectief geven van les.

Agenda's van de vormingsdagen

Alle lessen vinden plaats van 9.00 tot 17.00 uur, met een uur pauze 's middags,
en vinden plaats in het provinciaal vormingscentrum, Smekenstraat 61, 2390 Oostmalle

 • Dag 1
 • 18/3/2017 Basismodule
 • Dag 2
 • 23/9/2017 Cel hout / metalen frame + doek
 • Dag 3
 • 7/10/2017 Cel composietmaterialen Lokaal G55
 • Dag 4
 • 21/10/2017 Instrumenten Lokaal A16 (eerste verdieping)
 • Dag 5
 • 28/10/2017 Motoren, deel 1 Lokaal D29
 • Dag 6
 • 25/11/2017 Motoren, deel 2 Sportzaal Karteria
  Kluisbergstraat 21
  Diest

  Indien je gedurende de vormingsdagen wil gebruik maken van een lunch op het provinciaal vormingscentrum, moet je ten laatste 8 dagen voor de vormingsdag 10€ overschrijven op het rekeningnummer BE42 0682 0333 4154 van de LVZC, met de vermelding "middagmaal" en de datum(s).
  Je kan voor verschillende dagen en voor het examen tegelijk reserveren.

  Overzicht studiemateriaal

  Via deze link vind je een overzicht van allerlei lesmateriaal.
  Een overzicht van de stof per module is in voorbereiding. Check deze link af en toe, hij wordt regelmatig bijgewerkt.

  Praktijkdagen

  Afhankelijk van de interesse hiervoor en van de beschikbaarheid van de trainers, zullen er praktijkdagen georganiseerd worden.  Het is geenszins verplicht deze praktijkdagen bij te wonen.
  De praktijkdagen hout/doek worden georganiseerd binnen de Liga aan een minimale kost (compensatie van de gebruikte materialen), de praktijkdagen composiet materialen daarentegen zouden plaatsvinden in Terlet, en zal niet gratis zijn.  De exacte kost moet nog bepaald worden.  De cursus in Terlet omvat een volledig weekend. Er is nog geen datum vastgelegd, maar waarschijnlijk zal het doorgaan half oktober.  Verdere informatie volgt.

  Theoretisch examen

  Het theoretisch examen zal doorgaan op zondag 17/12 in het Provinciaal vormingscentrum te Oostmalle, in lokaal A16. Dat is op de eerste verdieping, via de trap nabij de receptie.
  • Het examen is opgesplitst in modules zoals beschreven in Structuur van de opleiding
  • De basismodule omvat de onderdelen van module 1L, 2L, 3L, en ook 7L van de modules beschreven in Part 66L
  • Onderdelen van module 7L die te maken hebben met electriciteit en instrumenten worden ge-examineerd in module D, "Instrumenten en electronische uitrusting".
  • Onderdelen van module 7L die te maken hebben met motoren, propellers, brandstofsystemen, vermogensbatterijen, motorbediening en dergelijke worden ge-examineerd in module E, "motoren".
  • Alle andere onderdelen van module 7L worden ge-examineerd in de basismodule.
  • De basismodule is verplicht voor elke kandidaat CS.
  • De andere modules zijn optioneel. Men krijgt enkel de bevoegdheid om werken uit te voeren met betrekking tot de modules waarvoor men geslaagd was op het examen.
  • Bestaande CS kunnen deelnemen aan het examen om een extra bevoegdheid te bekomen. Ze moeten dan enkel voor de betreffende module(s) een examen afleggen, dus niet voor de basismodule.
  • Het bijwonen van de vormingsdagen is geen vereiste. Men kan dus deelnemen aan het examen indien men de vormingsdagen niet bijgewoond heeft.
  • Het examen wordt zoveel mogelijk opgesteld volgens de normen bepaald in Part 66L:
   • Multiple choice,
   • 3 keuze-antwoorden per vraag,
   • 1 antwoordmogelijkheid per vraag,
   • Geen punten-aftrek voor een fout antwoord.
  • Voor enkele vragen wordt een resultaat van een berekening of de aflezing van een grafiek gevraagd. Er zijn geen vragen die een beschrijvend antwoord verlangen.
  • Voorziene tijden voor de modules: (Nieuw !)

   Module Duur Start Einde
   Basis 1.25 9.45 11.10
   A - hout 0.35 11.25 12.00
   B - composiet 0.50 13.00 13.50
   D - Instrumenten 1.00 14.05 15.05
   E - Motoren 1.25 15.20 16.45

  • Het examen is open-boek. Nochtans zal een voldoende parate kennis noodzakelijk zijn, zoniet zal de voorziene tijd niet volstaan.
   Het gebruik van sociale media, de camera functie van de GSM en oortjes zijn niet toegestaan.
  • In geval van fraude worden alle modules van de betrokken kandidaat als niet geslaagd beschouwd.
  • Om geslaagd te zijn moet men minstens 75% per module behalen. Elke module wordt appart beschouwd: indien men niet geslaagd is voor een module, kan men nog wel de bevoegdheid bekomen voor de andere modules waarvoor men geslaagd is. Men moet geslaagd zijn voor de basismodule.
  • Om te kunnen deelnemen moet men ten laatste op 1 december:
   • Inschrijven door een mail te doen aan info@lvzc.be, CC beerts.l@skynet.be met vermelding van de modules aan dewelke men wil deelnemen,
   • De papieren versie van het aanvraagformulier, ondertekend door de clubverantwoordelijke, bezorgd hebben aan het secretariaat of Luc Beerts.
    Deze vereiste is niet van toepassing op bestaande CS die een bijkomende module wensen te behalen.
  • Indien je gedurende het examen wil gebruik maken van een lunch op het provinciaal vormingscentrum, moet je ten laatste 8 dagen voor het examen 10€ overschrijven op het rekeningnummer BE42 0682 0333 4154 van de LVZC, met de vermelding "middagmaal 17/12".